en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Noteikumi

Uzņemšanas noteikumi

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
(grozījumi 11.10.21.)(grozījumi 31.08.22.)

Kārtība par 2020./2021. m. g. izglītības procesa organizāciju un epidemioloģiskās drošības pasākumiem
COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (zaudējuši spēku)


Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem. 1. Skolēniem jāievēro Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas nolikums.
 2. Skolēniem ir jāuzņemas personīga atbildība par savu uzvedību skolā un ārpusskolas pasākumos, nedrīkst darīt neko tādu, kas varētu traucēt un aizskart skolas biedrus.
 3. Atbilstoši likumdošanai skolēni tiek iepazīstināti ar drošības un kārtības noteikumu instrukcijām, ar evakuācijas plānu rīcībai ārkārtas situācijās, kā arī ar kārtību, kādā skolā uzturas nepiederošas personas.
 4. Skolā jāievēro sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas.
 5. Skolēniem jāizpilda skolas pedagogu un darbinieku prasības, kas saistītas ar mācību procesu un kārtības nodrošināšanu skolā.
 6. Stundas skolā sākas un notiek atbilstoši stundu sarakstam.
 7. Stundu apmeklēšana ir obligāta katram skolēnam.
 8. Skolēns apgūst izglītības programmu, kura norādīta iesniegumā, uzsākot mācības. Katrs skolēns izvēles priekšmetu apgūšanā piesakās iepriekšējā mācību gada beigās, un nākamā mācību gada laikā šī izvēle nav maināma.
 9. Skolā jāierodas vismaz 10 minūtes pirms stundu sākuma.
 10. Virsdrēbes (lietussargi, cepures u.c.) un āra apavi jāatstāj garderobē. Mācību telpās ienākt virsdrēbēs un tur tās glabāt nav atļauts.
 11. Skolēnu apaviem un apģērbam ir jābūt tīriem un kārtīgiem. Skolēni nedrīkst nēsāt ķēdes un citus rotājumus, kas var apdraudēt skolēnu drošību un veselību.
 12. Skolas un valsts svētkos skolēniem skolā jāierodas svētku apģērbā.   
 13. Skolēniem jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem. Skolā skolēnam ir identifikācijas karte un skolēna apliecība vai Skolēna e-karte.
 14. Aizliegts nest uz skolu ar mācību procesu nesaistītas lietas. Stundu (ārpusstundu nodarbību, turpmāk - nodarbību) laikā mācību telpā mobilajiem sakaru līdzekļiem jābūt izslēgtiem un tie nedrīkst atrasties uz galda.
 15. Lai informētu vecākus par skolēnu sekmēm un skolas apmeklējumu, katrs 7. - 12. klases skolēns reizi mēnesī saņem sekmju kopsavilkumu, ar ko iepazīstina vecākus.
 16. Par stundu kavējumiem nekavējoties jāinformē klases audzinātājs. Kavējumu attaisnojošs dokuments, ja kavētas vairāk kā 3 darba dienas, ir tikai ārsta zīme vai iepriekš saskaņots vecāku (skolēna) iesniegums.
 17. Ja svarīgu iemeslu dēļ skolēnam ir nepieciešams atbrīvojums no stundām (nodarbībām) vairāk kā 3 darba dienas, tad savlaicīgi jāuzraksta iesniegums skolas direktoram vai direktora vietniekam audzināšanas darbā, kurā jānorāda kavējuma iemesls. Iesniegums jāsaskaņo ar visiem mācību priekšmeta skolotājiem.
 18. Ja ir nokavēts stundu (nodarbību) sākums, skolēnam, ieejot mācību telpā, jāatvainojas par stundas (nodarbību) traucēšanu un jālūdz atļauja piedalīties mācību procesā.
 19. Uz stundām (nodarbībām) skolēns ierodas tām sagatavojies: ir izpildījis mājas darbus, ir paņēmis līdzi nepieciešamos mācību līdzekļus.
 20. Skolēniem precīzi jāievēro skolotāju norādījumi par mācību un uzskates līdzekļu lietošanu, stingri jāievēro mācību telpas lietošanas noteikumi. Par sabojātajiem mācību un uzskates līdzekļiem nekavējoties jāziņo atbildīgajam skolotājam.
 21. Jāievēro darba drošības tehnikas noteikumi un darba higiēnas noteikumi.
 22. Stundu (nodarbību) laikā jāievēro disciplīna un klusums. Jārūpējas par kabineta un savas darba vietas kārtību un tīrību.
 23. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai (nodarbībām), viņa pienākums ir pirms stundas (nodarbību) sākuma darīt to zināmu skolotājam.
 24. Stundu (nodarbību) laikā mācību telpu drīkst atstāt tikai ar skolotāja atļauju.
 25. Starpbrīdī skolēniem jāuzturas gaiteņos, vestibilā vai skolas pagalmā. Skolas priekšā uz ielas uzturēties aizliegts. Dodoties uz skolu vai no skolas, aizliegts šķērsot ielu skolas priekšā tam neparedzētās vietās. 7. - 10. klašu skolēniem starpbrīžos atstāt skolu aizliegts.
 26. Skolēniem jāsveicina skolotāji un citi skolas darbinieki.
 27. Skolas telpās un apkārtējā teritorijā jāievēro tīrība un kārtība.
 28. Gadījumos, ja skolēns kādas personas rīcībā saskata draudus savai vai citu drošībai, nekavējoties jāinformē klases audzinātājs, atbalsta personāls vai skolas vadība.
 29. Gadījumos, kad ir konstatēta vardarbība pret skolēnu, direktors un skolotāji rīkojas atbilstoši iekšējiem noteikumiem ”Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”.
 30. Skolēniem kategoriski aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskus dzērienus, apreibinošas vielas, piesārņot vidi, kā arī piekopt citus veselībai kaitīgus un cilvēka cieņu aizskarošus paradumus.
 31. Skolā un tās teritorijā aizliegts iegādāties, glabāt, lietot alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
 32. Skolēnu pienākums ir saudzēt skolas īpašumu, saudzīgi izturēties pret skolas telpām, inventāru, kā arī ievērot taupības režīmu (elektroenerģija, ūdens).
 33. Skolas īpašuma tīša bojājuma gadījumā skolēni un viņu vecāki ir materiāli atbildīgi.
 34. Skolēniem jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un citi ar tiem saistītie noteikumi, ar kuriem skolēni iepazīstināti. To neievērošanas gadījumā skolēni saņem disciplināru sodu – piezīmi, aizrādījumu, brīdinājumu, rājienu, līdz pat izslēgšanai no skolas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.


Kārtība, kādā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā  uzturas nepiederošas personas.


 1. Ja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā (turpmāk – skolā) ierodas nepiederoša persona, dežurantam – sargam jānoskaidro, kāds ir šīs personas ierašanās iemesls.
 2. Dežurants – sargs informē skolas darbinieku vai skolēnu, pie kura nepiederošā persona ir ieradusies.
 3. Informētajam skolas darbiniekam (skolēnam) jāierodas pie dežuranta – sarga. Nepieciešamības gadījumā, ja nepiederošajai personai ir jāiekļūst skolas telpās, minētais skolas darbinieks kontrolē šīs personas rīcību un pavada to atpakaļ līdz skolas ārdurvīm.
 4. Jebkuram darbiniekam vai skolēnam, pamanot skolas telpās nepiederošu personu, kura pēc izskata vai uzvedības šķiet aizdomīga, nekavējoši jāziņo dežurantam - sargam, kurš tālāk noskaidro šīs personas ierašanās mērķi.


Rīcības plāns, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas,
ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.


 1. Ja ir konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamais iegādājies, lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību izraisošas vielas, klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs, pēc iespējas pieaicinot skolas ārstniecības personu, veic šādus tūlītējus pasākumus:

veic pārrunas ar izglītojamo un novērtē izglītojamā veselības stāvokli;
ja nepieciešams – nekavējoties izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi;
par notikušo nekavējoties informē skolas direktoru, kā arī izglītojamā vecākus, kurus, ja nepieciešams, izsauc uz Skolu;

 1. Ja ir konstatēta vai ir pamatotas aizdomas par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu vai narkotisko un psihotropo vielu lietošanu – izsauc uz skolu policiju.

 

Amatpersonas, kuras ir atbildīgas par skolēnu iepazīstināšanu
ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem.Atbildīgās amatpersonas par skolēnu iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem ir klašu audzinātāji.Rīkojums par uztrurēšanās kārtību skolā vecākiem un citām personām
Noteikumi (PDF)