en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Izglītības programmas

Ģimnāzija īsteno 1 vispārējās pamatizglītības un 6 vispārējās vidējās izglītības programmas. Visās ģimnāzijas mācību programmās palielināts stundu skaits ir matemātikā un pirmajā svešvalodā. Vidējās izglītības programmās papildus – katrā no piecām programmām – palielināts stundu skaits vēl vienā mācību priekšmetā.

Ģimnāzija īsteno:

  • pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) programmu ar augstākiem plānotajiem rezultātiem matemātikas mācību jomā,

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (angļu valoda, matemātika un fizika),

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (angļu valoda, matemātika un ķīmija),

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (angļu valoda, matemātika, bioloģija un ķīmija),

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (angļu valoda, matemātika un programmēšana),

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (starptautiskais bakalaurāts).

Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programma ar augstākiem
plānotajiem rezultātiem matemātikas mācību jomā (mācību stundu skaits nedēļā)

Mācību joma Mācību priekšmets 7. klase 8. klase 9. klase Kopā
Valodu mācību joma
Latviešu valoda 3 3 3 9
Svešvaloda 1 4 4 4 12
Svešvaloda 2 3 3 3 9
Sociālā un pilsoniskā mācību joma Sociālās zinības1 1     1
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2 6
Kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā mācību joma
Vizuālā māksla 1 1   2
Mūzika 1 1   2
Literatūra 2 2 2 6
Teātra māksla2        
Dabaszinātņu mācību joma
Ķīmija   2 2 4
Fizika   2 3 5
Bioloģija 2 2 2 6
Ģeogrāfija 2 2 2 6
Matemātikas mācību joma Matemātika 7 7 7 21
Tehnoloģiju mācību joma
Dizains un tehnoloģijas3 1   1 2
Datorika 1 1   2
Inženierzinības4        
Veselības un fiziskās aktivitātes
mācību joma
Sports un veselība5 2 2 2 6
Kopā 32 34 33  

Piezīme: Stundu skaitu mācību priekšmetā vienas jomas ietvaros pa gadiem var mainīt.

18. klasē sociālās zinības integrē vēsturē

28. klasē teātra mākslu integrē literatūrā

39. klasē datoriku integrē dizainā un tehnoloģijā

49. klasē inženierzinības integrē fizikā

59. klasē 1 sporta un veselības stundu integrē bioloģijā

Vidējās izglītības (10.-12.klases) programma (uzsākot mācības 10. klasē 2020./2021.m.g.)

Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra Mācību priekšmetu apguve
vispārīgajā un optimālajā līmenī
Angļu valoda I (B2)
Vācu, krievu vai franču valoda (B1)
Vēsture un sociālās zinības
Vizuālā māksla
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Padziļinātie kursi (mācību priekšmetu apguve augstākajā līmenī)
1. virziens 2. virziens 3. virziens 4. virziens
Angļu valoda II (C1) Angļu valoda II (C1) Angļu valoda II (C1) Angļu valoda II (C1)
Matemātika II Matemātika II Matemātika II Matemātika II
Fizika II Ķīmija II Bioloģija II / Ķīmija II Programmēšana
Projekta darbs Projekta darbs Projekta darbs Projekta darbs
Specializētie kursi (izvēles mācību priekšmeti)
Matemātiskā analīze (obligāts)
Astronomija
Filozofija
Ģeogrāfija
Kultūra un māksla
Psiholoģija
Robotika
Uzņēmējdarbības pamati

Skola realizē arī Starptautiska bakalaurāta diploma (International Baccalaureate Diploma, www.ibo.org) programmu – ar vispārīgajā un optimālajā virzienā apgūstamajiem mācību priekšmetiem 10. klasē, savukārt 11. un 12. klasē – individuāli saskaņojot padziļināto mācību priekšmetu apguvi (latviešu un angļu valodās).