en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Izglītības programmas

Ģimnāzija īsteno 1 vispārējās pamatizglītības un 6 vispārējās vidējās izglītības programmas. Visās ģimnāzijas mācību programmās palielināts stundu skaits ir matemātikā un pirmajā svešvalodā. Vidējās izglītības programmās papildus – katrā no piecām programmām – palielināts stundu skaits vēl vienā mācību priekšmetā.

Ģimnāzija īsteno:

  • pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika), izglītības programmas kods 23013111,

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un fizika), izglītības programmas kods 31013011,

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un svešvaloda), izglītības programmas kods 31013011,

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un informātika), izglītības programmas kods 31013011,

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un bizness), izglītības programmas kods 31013011,

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un ķīmija), izglītības programmas kods 31013011,

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (starptautiskais bakalaurāts), izglītības programmas kods 31011011.


Stundu plāni

7.-9.klase

Tabulā norādīts stundu skaits nedēļā attiecīgajā priekšmetā

Mācību priekšmets 7. klase 8. klase 9. klase
Latviešu valoda
3
3
3
Literatūra
2
2
2
Angļu valoda
4
4
4
Otrā svešvaloda /vācu vai krievu/
3
3
2
Latvijas vēsture
1
1
1
Pasaules vēsture
1
1
1
Sociālās zinības
1
1
1
Matemātika
7
7
7
Informātika
1
Bioloģija
2
2
2
Ģeogrāfija
2
2
2
Fizika
2
3
Ķīmija
2
2
Mūzika
1
1
Vizuālā māksla
1
1
1
Mājturība un tehnoloģijas
1
Tehniskā grafika
1
Sports
2
2
2
Kopā (nedēļā):
32
34
34

 

10.-12.klase

Tabulā norādīts stundu skaits - summējot 10.,11. un 12. kl. stundu skaitu vienā nedēļā

Mācību priekšmets I virziens - datorzinības II virziens - svešvalodas III virziens - fizika IV virziens - ķimija V virziens - bizness
OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI
Latviešu valoda
6
6
6
6
6
Literatūra
8
8
8
8

8

Latvijas un pasaules vēsture
6
6
6
6
6
Angļu valoda
14
15
14
14
14
Otrā svešvaloda /krievu, vācu, franču/
9
13
9
9
9
Sports
6
6
6
6
6
Matemātika
18
18
18
18
18
Bioloģija
4
4
4
4

4

Ķīmija
6
6
6
12
6
Fizika
10
10
16
10
10
Matemātikas analīzes pamati
4
4
4
4
4
Informātika
6
2
2
2
2
Biznesa ekonomiskie pamati
3
3
3
3
5
Vizuālā māksla
2
2
2
2
2
IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI
Psiholoģija
2
2
2
2
2
Ētika
2
2
2
2
2
Ģeogrāfija 2 2 2 2 2
Filozofija
3
3
3
3
3
Politika un tiesības
2
2
2
2
2
Tehniskā grafika
2
2
2
2
2
Astronomija
2
2
2
2
2
Mākslas vēsture
2
2
2
2
2
Kulturoloģija
2
2
2
2
2
Mūzika
6
6
6
6
6
Programmēšana
6
6
6
6
6