en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

Valsts eksāmenu norise

trešdiena, 2012. gada 4. janvāris

Sākoties otrajam mācību semestrim, arvien straujākiem soļiem tuvojas 9. un 12. klašu eksāmenu laiks. Piedāvājam informāciju par valsts eksāmenu norisi 2012. gadā.

Beidzot 9. klasi, obligāti jākārto četri eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā, vienā svešvalodā (EN, RU, DE, FR) pēc izglītojamā izvēles un Latvijas un pasaules vēsturē. Mazākumtautību programmas skolēniem jākārto papildus ieskaite arī mazākumtautību valodā.

Beidzot vidusskolu arī jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens (var izvēlēties arī vairākus) pēc brīvas izvēles (priekšmetus skat. tabulā Eksāmeni individuāli izvēlētajā mācību priekšmetā).

Lai varētu iegūt vērtējumu valsts pārbaudes darbos, ko raksta beidzot pamatskolu vai vidusskolu, būs jāsavāc 5% no kopējā punktu skaita. Līdz šim vērtējuma saņemšanai pietika ar viena punkta iegūšanu.

Valsts eksāmeni pēc 9. klases

Latviešu valoda latviešu mācībvalodas programmās 2012. gada 23. maijs (rakstiski), 2012. gada 23., 24. un 25. maijs (mutiski)
Svešvaloda (vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles) 2012. gada 31. maijs (rakstiski), 2012. gada 29. un 30. maijs (mutiski)
Matemātika 2012. gada 5. jūnijs (rakstiski)
Latvijas un pasaules vēsture 2012. gada 7. jūnijs (rakstiski)
Latviešu valoda mazākumtautību programmās 2012. gada 23. maijs (rakstiski), 2012. gada 23., 24. un 25. maijs (mutiski)
Mazākumtautību valoda mazākumtautību programmās 2012. gada 12. jūnijs (rakstiski), 2012. gada 12. un 13. jūnijs (mutiski)
 
Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:
Latviešu valoda latviešu mācībvalodas programmās 2012. gada 21. jūnijs (kombinēti)
Svešvaloda (kombinēti, vienā pēc izvēles) 2012. gada 25. jūnijs
Matemātika 2012. gada 27. jūnijs (rakstiski)
Latvijas un pasaules vēsture 2012. gada 29. jūnijs (rakstiski)
Latviešu valoda mazākumtautību programmās 2012. gada 29. jūnijs (kombinēti)
Mazākumtautību valoda mazākumtautību programmās> 2012. gada 21. jūnijs (kombinēti)


Valsts eskāmeni pēc 12. klases

Obligātie centralizētie eksāmeni
Latviešu valoda 2012. gada 28. maijs (rakstiski)
Matemātika 2012. gada 30. maijs (rakstiski)
Vienā svešvalodā pēc izvēles (kombinēti):
angļu valoda 2012. gada 22. maijs (rakstiski), 22., 23. un 24. maijs (mutiski)
krievu valoda 2012. gada 4. jūnijs (rakstiski), 4. un 5. jūnijs (mutiski)
vācu valoda 2012. gada 11. jūnijs (rakstiski), 11. un 12. jūnijs (mutiski)
franču valoda 2012. gada 12. jūnijs (rakstiski), 12. jūnijs (mutiski)   
 
Eksāmens individuāli izvēlētajā mācību priekšmetā
(jāizvēlas vismaz viens no zemāk minētajiem centralizētajiem eksāmeniem vai eksāmeniem)
Centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti):
Vēsture 2012. gada 1. jūnijs (rakstiski)
Bioloģija 2012. gada 8. jūnijs (rakstiski)
Fizika 2012. gada 14. jūnijs (rakstiski)
Ķīmija 2012. gada 18. jūnijs (rakstiski)
Otrā vai trešā svešvaloda:
angļu valoda 2012. gada 22. maijs (rakstiski), 22., 23. un 24. maijs (mutiski)
krievu valoda 2012. gada 4. jūnijs (rakstiski), 4. un 5. jūnijs (mutiski)
vācu valoda 2012. gada 11. jūnijs (rakstiski), 11. un 12. jūnijs (mutiski)
franču valoda 2012. gada 12. jūnijs (rakstiski), 12. jūnijs (mutiski)   
 
Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā):
Informātika 2012. gada 24. maijs (rakstiski), 24. un 25. maijs (prakstiskā daļa)
Ģeogrāfija 2012. gada 29. maijs (rakstiski)
Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās 2012. gada 4. jūnijs (rakstiski)
Ekonomikā 2012. gada 6. jūnijs (ekonomikā)
 
Eksāmeni (sastāda izglītības pārvalde kopā ar skolu, labo skolā):
Eksāmenu norises laikus tajos mācību priekšmetos, kas noteikti vidējās izglītības standartā uz izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet augstāk nav norādīti, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvalde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikaposmā izglītības iestāde laika posmā no 2012. gada 21. maija līdz 22. jūnijam. Mācību priekšmetu apjoms nedrīkst būt mazāks par 105 ha. 
 
Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:
Izglītojamā pirmā izvēlētā Svešvaloda 2012. gada 20. jūnijs (kombinēti)
Izglītojamā izvēlētā otrā vai trešā Svešvaloda 2012. gada 22. jūnijs (kombinēti)
Latviešu valoda 2012. gada 21. jūnijs (rakstiski)
Matemātika 2012. gada 25. jūnijs (rakstiski)
Vēsture 2012. gada 26. jūnijs (rakstiski)
Bioloģija 2012. gada 27. jūnijs (rakstiski)
Fizika   2012. gada 28. jūnijs (rakstiski)
Ķīmija 2012. gada 29. jūnijs (rakstiski)
Informātika 2012. gada 2. jūlijs (kombinēti)
Ģeogrāfija 2012. gada 3. jūlijs (rakstiski)
Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazāktautību izglītības programmās   2012. gada 4. jūlijs (rakstiski)
Ekonomika 2012. gada 6. jūlijs (rakstiski)
Mazākumtautību valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās 2012. gada 6. jūlijs (rakstiski)
Biznesa ekonomiskie pamati un ekonomika 2012. gada 5. jūlijs (rakstiski)

* Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem tiek organizēti tiem 9. un 12. klases skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ir īsāks par sešiem mēnešiem vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.