en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Iepirkumi

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas atklāta konkursa “Aprīkojuma piegāde Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai” (identifikācijas Nr. RV1G 2020/1) iepirkumu komisija 14.09.2020. pieņēma lēmumu piešķirt SIA “WSP", Reģ.Nr. 40103375307, līguma slēgšanas tiesības ar līgumcenu EUR 28767,60 (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro, 60 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija veic atklātu konkursu “Aprīkojuma piegāde Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai (identifikācijas Nr. RV1G 2020/1).

Piedāvājumu var iesniegt tikai elektroniski līdz 2020. gada 11.septembrim plkst. 10.00, www.eis.gov.lv sistēmā.

Lūdzam pretendentus savlaicīgi reģistrēties un iesniegt piedāvājumus Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmas e-konkursu apakšsistēmā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”. Ārpus E-iepirkumu sistēmas vai pēc nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktam.

Konkursa priekšmets ir aprīkojuma (metāla garderobes skapīšu) piegāde un uzstādīšana Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, Rīgā, Raiņa bulvārī 8.

Konkursa nomenklatūra – CPV kodi: skapji 39141300-5; 45421153-1 iebūvēto mēbeļu uzstādīšana.

Pasūtītāja kontaktpersona – Māris Brasla, e-pasta adrese: rv1g@riga.lv, tālruņa numurs 29113721. Pasūtītāja kontaktpunkts – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, kancelejā 200. kab., tālruņa numurs 67227412.

Pielikumā - Nolikums un tā pielikumi.

Nolikums

1. pielikums – pieteikums

2. pielikums – Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

2. pielikuma 1. pielikums – Vizualizācija

2. pielikuma 2. pielikums – Plāns

3. pielikums – Līguma forma